Persondatapolitik

På Hyrenbostad.se tar vi behandlingen av dina personuppgifter allvarligt och ser till att det finns en rimlig och genomskinlig databehandling. Denna persondatapolitik beskriver hur dina personuppgifter behandlas när du använder Hyrenbostad.se.

Angående Hyrenbostad.se’s användning av cookies på Hyrenbostad.se hänvisar vi till vår cookiepolitik. Hyrenbostad.se är dataansvariga och ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med persondatalagen.

Vi har följande kontaktuppgifter:
Hyrenbostad internetgruppen 2013 AB
Org.nummer: 556945-9752
Adresse: Slottsgatan 20, 211 33 Malmö
Mail: privacy@hyrenbostad.se

Insamling av personuppgifter
När du besöker Hyrenbostad.se samlar vi in några uppgifter för att bland annat förbättra upplevelsen och för att kunna erbjuda dig att använda våra bostadstjänster.

Vi samlar in uppgifter på följande sätt:
 • Uppgifter du ger till oss. För att använda några av våra bostadstjänster krävs det att du skapar en användarprofil. I anknytning till detta anger du en rad personliga uppgifter, t.ex. ditt namn och din e-postadress.
 • Uppgifter som vi får genom att du använder vår tjänst. Vi samlar in uppgifter i analys- och statistisksyfte omkring din användning av vår tjänst. Denna information omfattar bl.a. uppgifter om den enhet du använder när du utnyttjar vår tjänst, IP-adress och enhetsspråk med mera. Därutöver skapar vi automatiskt en bostadsagent så att vi, med ditt samtycke, kan skicka relevanta bostäder till dig via mejl.

Behandlingen av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter som du frivilligt har gett os genom upprättandet av din profil på Hyrenbostad.se eller genom redigering av din existerande profil, uppgifter om din inloggningshistorik och tidpunkter för inloggning samt dialog med hyresvärdar och bostadssökande på Hyrenbostad.se.

Ifall du väljer att använda Facebook eller Google för att skapa din profil samlar vi in namn och e-post från din Facebook/Google-profil och använder på din Hyrenbostad.se-profil.

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är följande:
 • Registrering av vem du är så att du kan kommunicera med hyresvärdar och/eller bostadssökande i Hyrenbostad.se’s system.
 • Marknadsföring av interna produkter, inberäknat bostadsagentmejl om du har godkänt detta.
 • Optimering av tjänsten, kundserviceverktyg samt utarbetning av statistik

Vi behandlar endast dina uppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna har samlats in till.

Behandlingen sker enligt följande rättsgrundsats:
 • Att du samtycker till behandlingen, jmf. artikel 6, st. 1, punkt a i dataskyddsförordningen*
 • Att behandlingen är nödvändig av hänsyn till uppfyllandet av ett kontrakt som du är part i, jmf. artikel 6, st. 1, punkt b i dataskyddsförordningen
 • Att behandlingen av hänsyn till underlättandet av inloggning och optimering av tjänsten efter en bedömning väger tyngre än grundläggande rättigheter och friheter, jmf. artikel 6, st. 1, punkt f i dataskyddsförordningen

När vi har inhämtat ditt samtycke till användning för vår behandling av dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke helt eller delvis genom att kontakta oss. Återkallelsen av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som vi har företagit före återkallelsen.

Observera att behandlingen av vissa uppgifter (information du anger samt en logg över din aktivitet på tjänsten) är nödvändiga för att kunna erbjuda en normal inloggningsmetod. Utan dessa uppgifter kan du inte använda Hyrenbostad.se fullt ut.

Lagring av uppgifter
Dina personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt av hänsyn till att uppfylla ändamålet, såvida inte annat krävs enligt lagstiftningen, särskilt inkluderande bokföringslagens regler om lagring av bokföringsmaterial i 5 år.

Utlämnande av uppgifter
Vi utlämnar de personuppgifter som framgår på din profil på Hyrenbostad.se till Hyrenbostad.se’s andra användare för ändamålet att sprida kännedomen om dig som bostadssökande. Dessutom utlämnar vi dina personuppgifter till andra såvida vi är förpliktade till det genom lag.

Vi utlämnar inte information om dig som bostadssökande bortsett från information ifylld på uthyrningsannonser där ändamålet är att leverera relevant information om de annonserade bostäderna, inklusive kontaktinformation till hyresvärd.

Vi använder dessutom en rad tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande uppgifter för vår räkning och får inte använda dem till egna syften.

På Hyrenbostad.se har vi implementerat en plug-in från Facebook. Såvida du har godkänt det kan vi ge din e-postadress genom denna plug-in till Facebook i marknadsföringssyfte. Vi har begränsad kontroll över denna plug-in men vi rekommenderar att du läser Facebooks persondatapolitik för att få mer information i ärendet.

Utlämnande till tredjeländer
I anknytning till behandlingen av dina personuppgifter överför vi data till mottagare utanför EES, dock endast till företag som är delaktiga i EU Privacy Shield och därigenom är säkra i enlighet med bestämmelserna i EU-dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 från 27 april 2016.

Utlämnandet sker därför på ett av följande grundlag:
 • Att mottagaren är certifierad att uppfylla principerna för skydd av personliga uppgifter efter US-EU Privacy Shield Framework (kallad "Privacy Shield").
 • Att vi har ingått standardbestämmelser om dataskydd med mottagaren, som enligt EU-Kommissionens värdering framvisar tillräcklig garanti för skydd av privatlivets frid, grundläggande rättigheter och frihetsrättigheter samt för utövandet av de därtill knutna rättigheterna.

Dina rättigheter
Såvida du önskar använda nedanstående rättigheter ska du kontakta oss via de kontaktuppgifter som står överst i persondatapolitiken.

Vi behandlar och besvarar ditt meddelande så fort som möjligt och senast en månad efter mottagandet av ditt meddelande, såvida inte anmodandets komplexitet och omfång gör att vi inte kan svara inom en månad. I så fall kan svarstiden bli upp till 3 månader. jmf. dataskyddsförordningens artikel 12.

Rätt till inblick i personuppgifter
Du har rätt att få inblick i de persondata Hyrenbostad behandlar om dig, jmf. dataskyddsförordningens artikel 15. Åtkomsten kan dock vara begränsad av hänsyn till firmahemligheter och/eller immateriella rättigheter.

Korrigering eller radering av personuppgifter
Om du anser att de uppgifter som Hyrenbostad behandlar om dig är felaktiga har du rätt till att få dem korrigerade eller raderade, jmf. dataskyddsförordningens artikel 16 och 17.

Såvida vi instämmer med att de uppgifter vi behandlar är felaktiga korrigerar eller raderar vi snarast möjligt dessa uppgifter.

Radering eller korrigering kommer dock inte att ske såvida Hyrenbostad har en rättslig plikt att lagra alla eller delar av dina personuppgifter, eller om det är nödvändigt att spara dessa uppgifter för att kunna fastlägga eller försvara ett rättsligt krav. I så fall kommer Hyrenbostad.se endast att lagra de uppgifter som Hyrenbostad är rättsligt förpliktade eller befogade till och kommer att radera övriga personuppgifter om dig.

Återkallande av samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till Hyrenbostad.se’s behandling av dina personuppgifter helt eller delvis, jmf. dataskyddsförordningens artikel 7.

Om du återkallar ditt samtycke kommer Hyrenbostad.se att upphöra med att behandla de personuppgifter som du har dragit tillbaka ditt samtycke till, såvida inte Hyrenbostad.se är rättsligt förpliktad eller berättigad till att lagra alla eller delar av dina personuppgifter.
I så fall kommer Hyrenbostad.se endast att lagra de uppgifter som Hyrenbostad.se är rättsligt förpliktad till och kommer att radera övriga personuppgifter om dig. Ditt återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som Hyrenbostad.se har utfört fram till dess att du återkallade ditt samtycke.

Återkallar du ditt samtycke till behandling av uppgifter som är nödvändiga för att använda Hyrenbostad.se kan vi istället vara tvungna att radera samtliga av dina personuppgifter eftersom din profil inte kommer att fungera utan dessa nödvändiga uppgifter.

Bestridande
Du har rätt att när som helst bestrida Hyrenbostad.se’s behandling av dina personuppgifter. Du kan även insända ett bestridande om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regler eller det samtycke som du har gett Hyrenbostad.se, jmf. dataskyddsförordningens artikel 21.

Begränsning
Du har rätt att få Hyrenbostad.se’s behandling av dina personuppgifter begränsad i följande tillfällen, jmf. dataskyddsförordningens artikel 18:
 • Medan Hyrenbostad.se behandlar ett bestridande som du har gjort mot riktigheten av de personuppgifter som Hyrenbostad.se behandlar om dig eller mot lagligheten av behandlingen. Begränsningen av behandlingen gäller till dess Hyrenbostad.se har färdigbehandlat ditt bestridande.
 • Hyrenbostad.se’s behandling är olaglig men du önskar inte att dina uppgifter raderas utan bara att användandet av personuppgifterna begränsas.

Dataportabilitet
När vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller ett kontrakt, och vår behandling sker automatiskt, har du rätt till dataportabilitet.
Rätten till dataportabilitet innebär att du har rätt att få de personuppgifter som du har upplyst till oss skickade till dig i ett strukturerat, gängse använt och maskinläsbart format som du har rätt att överföra till en annan tjänstleverantör, jmf. dataskyddsförordningens artikel 20.

Klagomål
Såvida du önskar klaga över behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att framföra klagomål till Datainspektionen, som har följande kontaktuppgifter:
Datainspektionen
Adresse: Drottninggatan 29, plan 5, 111 51 Stockholm
Telefonnr.: 08-657 61 00
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Hjemmeside: www.datainspektionen.se

* Europa-Parlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 från 27 april 2016 om skydd av fysiska personer i anknytning till behandling av personuppgifter och om fri utväxling av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.